DDTHAISERVICE

บริการทำหนังสือเดินทางต่างด้าว

ติดต่อสอบถามโทร : 099-832-5334

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามเกี่ยวกับการบริการ

หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือไม่มีหนังสือเดินทาง ทำอย่างไร?

กัมพูชา

อายุ 5 ปี (ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ)

เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาใบเกิดกัมพูชา
2. สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา
3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว
4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (เฉพาะคนที่เคยมีหนังสือเดินทางมาแล้ว)
 

อายุ 10 ปี

เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาใบเกิดกัมพูชา
2. สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา
3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 นิ้วครึ่ง 3 รูป
 

พม่า

ทำไม? แรงงานเมียนมา(พม่า) ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

1. เหลืออายุไม่ถึง 2 ปี
2. หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้ทำพาสปอร์ตพม่า

เอกสารแรงงาน
1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า
2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป พื้นหลังสีขาว
5. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เมียนมา
 
เอกสารนายจ้าง
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)

ลาว

บริการ ทำเล่มใหม่ กรณี หนังสือเดินทางลาวหมดอายุ ไม่ต้องเดินทาง

ถ้าเข้าเงื่อนไขตามนี้

1. เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี
2. หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

เอกสารแรงงาน
1. หนังสือเดินทาง ฉบับจริง
2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
4. สำเนาประชาชนแรงงานลาว
5. สำเนาทะเบียนบ้านแรงงานลาว
6. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ใส่เสื้อสูท ที่มีขนาด 4×6 ซม. จำนวน 3 รูป
 
เอกสารนายจ้าง
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)