DDTHAISERVICE

บริการเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหนังสือเดินทาง

ติดต่อสอบถามโทร : 099-832-5334

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามเกี่ยวกับการบริการ

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม
เพียง 1,290 บาท

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่หนังสือเดินทางหมดอายุและทำหนังสือเดินทางใหม่แล้ว

1. ย้ายตราวีซ่า จากหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาหนังสือเดินทางเล่มใหม่
2. แจ้งเปลี่ยนข้อมูลหนังสือเดินทางในใบอนุญาตทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

เอกสารนายจ้างบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารนายจ้างนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตรา และ ลงนาม)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

เอกสารแรงงานต่างด้าว
1. หนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ตัวจริง)
3. ใบอนุญาตทำงาน
4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป