DDTHAISERVICE

บริการพิสูจน์สัญชาติพม่า ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci (เล่มเขียว)

ติดต่อสอบถามโทร : 099-832-5334

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามเกี่ยวกับการบริการ

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมเพียง 6,290 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ พิสูจน์สัญชาติพม่า ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci (เล่มเขียว)

เอกสารนายจ้างบุคคลธรรมดา (1 ชุด)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารนายจ้างนิติบุคคล (1 ชุด)
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตรา และ ลงนาม)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1. ใบอนุญาตทำงาน
2. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
3. รูปถ่าย 2 นิ้วครึ่ง 2 รูป (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
4. ใบจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล