DDTHAISERVICE

บริการต่อวีซ่า

ติดต่อสอบถามโทร : 099-832-5334

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามเกี่ยวกับการบริการ

ค่าบริการเพียง 3,290 บาท

*หากหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ ให้ต่อหนังสือเดินทางก่อน เพราะวีซ่าจะออกตามหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ ต่อวีซ่า

เอกสารนายจ้างบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
**เซ็นลายเซ็นจริงทุกใบ**

เอกสารนายจ้างนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตรา และ ลงนาม)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
**เซ็นลายเซ็น+ประทับตราจริงทุกใบ**

เอกสารแรงงานต่างด้าว
1. หนังสือเดินทางตัวจริง
2. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป