DDTHAISERVICE

บริการตรวจสุขภาพคนงานต่างด้าว

ติดต่อสอบถามโทร : 099-832-5334

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามเกี่ยวกับการบริการ

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม

ตรวจสุขภาพปกติ

(มีประกันสังคมแล้วไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพ)

ตรวจสุขภาพ + ประกัน สุขภาพ 4 เดือน (เอกชน)

(สำหรับแรงงานที่ต้องยื่นประกันสังคม แต่ยังไม่ได้ยื่น)

ตรวจสุขภาพ + ประกัน สุขภาพ 3 เดือน 

(สำหรับแรงงานที่ต้องยื่นประกันสังคม แต่ยังไม่ได้ยื่น)

ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 1 ปี 

(สำหรับงานรับใช้ในบ้าน ไม่ต้องเข้าประกันสังคม)

เอกสารที่ต้องใช้ ตรวจสุขภาพ

1.สำเนาพาสปอร์ต
2.สำเนาวีซ่า
3.สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง
4.สำเนาทะเบียนบ้าน ของนายจ้าง
5.(กรณีนิติบุคคล) กรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด พร้อมลงนาม+ประทับตราบริษัท

เอกสารนายจ้างบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารนายจ้างนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตรา และ ลงนาม)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแรงงานต่างด้าว (พม่า, กัมพูชา และ ลาว)
1. สำเนาพาสปอร์ต
2. สำเนาวีซ่า