DDTHAISERVICE

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน

ติดต่อสอบถามโทร : 099-832-5334

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามเกี่ยวกับการบริการ

ค่าบริการต่อใบอนุญาตทำงาน

1,990 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ ต่อใบอนุญาตทำงาน

นายจ้างบุคคลธรรมดา (3 ชุด)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล (3 ชุด)
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตรา และ ลงนาม)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

**กรณีรับเหมาก่อสร้าง
– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

**กรณีขายของหน้าร้าน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมเช่น สัญญาเช่าแผง, ทะเบียนการค้า**

เอกสารแรงงานต่างด้าว (พม่า, กัมพูชา และ ลาว)

1. รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 3×4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว
2. หนังสือเดินทางตัวจริง (หากหมดอายุสามารถแนบได้)
3. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง และ บัตรชมพูตัวจริง
4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ส่งทางไลน์)